NHẬT KÝ BẮC BÌNH & TPHCM (16-21/5/2011) - Võ Văn Hoa

 

                    Tháp PorXahinu (Bình Thuận)

TRƯỚC NGÀY ĐI BẮC BÌNH

Vô Google gõ Bắc Bình*

Thấy** trời thấy đất thấy mình thấy ta

Ngày mai mấy dặm quan hà

Mục sở thị...thì...mà...là...hái thơ!

                         VÕ VĂN HOA

 

* Bắc Bình: Thuộc tỉnh Bình Thuận

**: Thấy nhưng chưa tận mắt

Jaylyn

must must compare car insurance person limit replacement costs online auto insurance quotes highly recommend though auto insurance quotes accident happens phone online auto insurance owner need total time auto insurance quote being usually insurance car insurance quotes like answered auto cheapest auto insurance aspect behind-the-scenes auto insurance quotes here

Reggie

I'm impressed by you

I'm impressed by your writing. Are you a professional or just very kneadelgewblo?

Bobbo

That takes us up to

That takes us up to the next level. Great pognsti.

vovanhoaqt

@ pvc

Thank so much!

PVC

Haiku tặng VVH
Chúc lên đường may mắn.
Cuộc hành trình gặp lắm điều vui.
Công việc tiến không lùi !
(PVC 16-5-2011)